Konferencie

Konferencie

Záverečné sympózium Spišská Kapitula | 16. – 19. júla 2021

[us_image image=”6696″ size=”us_600_0″ align=”center” onclick=”lightbox”]

V dňoch 16. – 19. júla 2021 sa na Spišskej Kapitule, teda na mieste, kde sa jednotlivé kroky projektu aj črtali, konalo aj záverečné vedecké sympózium. Členovia riešiteľského tímu, externí spolupracovníci projektu a zástupcovia spolupracujúcich archívnych inštitúcií sa opäť stretli a vo svojich príspevkoch zhodnotili priebeh a výsledky projektu, jeho silné i slabé stránky, splnené ciele i naopak, aké limity výskumu sa počas jeho realizácie odhalili (M. Homza a S. Kuzmová). Odprezentované boli aj najnovšie a v tom čase pripravované práce projektu (M. Jesenský, N. Labancová, I. Labancová, M. Homza). Riešitelia projektu sa takisto dohodli na ďalšom priebehu nadväzujúceho projektu.

[us_separator]
[us_image image=”6697″ size=”us_600_0″ align=”center” meta=”1″]

Sympózium Spišská Kapitula | 30. januára – 2. februára 2018

[us_image image=”6706″ size=”full” align=”center” meta=”1″ onclick=”lightbox”]

V dňoch 30. januára – 2. februára 2018 sa na Spišskej Kapitule konalo vedecké sympózium, na ktorom sa okrem členov riešiteľského tímu zúčastnili a zástupcovia spolupracujúcich archívnych inštitúcií a bádatelia zo slovenska a zo zahraničia. Zúčastnení odborníci vo svojich vystúpeniach zhodnotili aktuálny stav bádania nad problematikou slovenských textov predspisovného obdobia v Hornom Uhorsku (P. Benka o Šariši v ranom novoveku, M. Homza a N. Labancová o Spiši, P. Žigo o otázkach prepisu a jazykového charakteru). Účastníci pracovného stretnutia spresnili miesta ďalšieho výskumu, spôsob, metodologické rámce i časové horizonty jednotlivých etáp bádania a spracovania slovenských textov predspisovného obdobia. Prepojili sa požiadavky grantového výskumu s praktickými bádateľskými možnosťami v jednotlivých archívoch. Zároveň sa vyriešili viaceré praktické otázky – názov edície a zásady prepisu.