HĽADÁME, ANALYZUJEME A PUBLIKUJEME

SLOVENSKÉ TEXTY
predspisovného obdobia

STRUČNE O PROJEKTE


SLOVENSKÉ TEXTY PREDSPISOVNÉHO OBDOBIA

Projekt Slovenské texty predspisovného obdobia vznikol pri Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Tím pod vedením prof. Martina Homzu tvoria odborníci na slovenské dejiny, dejiny a vývin slovenského jazyka a dejiny literatúry. Na tomto interdisciplinárnom základe skúmame počiatky a vývoj slovenskej písomnej kultúry v ranom novoveku, teda v kontexte procesov ako reformácia, protireformácia/rekatolizácia či centralizácia a formovanie moderného štátu. Hlavnou úlohou projektu je skúmané texty postupne zverejňovať nielen formou knižnej edície, ale aj v dostupnej online databáze.

2


získané
PROJEKTY

15


PUBLIKAČNÝCH
výstupov

10


SYMPÓZIÍ, KONFERENCIÍ A PREDNÁŠOK

14


SPOLUPRACUJÚCICH ODBORNÍKOV

Naše aktivity v skratke


Na čom všetkom pracujeme?

Hľadáme slovacikálne texty

Ešte aj dnes sa v slovenských i zahraničných archívoch nachádzajú nedostatočne popísané archívne fondy, a tak je častokrát našou úlohou niektoré z nich pracne prechádzať a slovacikálne texty vyslovene hľadať. Tešíme sa však aj úžasnej spolupráci s viacerými archívmi, bez ktorej by často realizácia projektu nebola možná.

Analyzujeme pramene

Nateraz nie je možné každý nájdený slovacikálny prameň edovať, preto výber prameňov podlieha rôznym kritériám, časovým, technickým, personálnym a iným. K prameňom však pristupujeme interdisciplinárne, pretože len tak dokážeme na ne podať komplexný pohľad. K spolupráci prizývame vždy odborníkov na konkrétny žáner prameňa.

Edujeme pramene

Nájdené, vyselektované a analyzované slovacikálne texty, ktoré vznikli do roku 1800, následne transliterujeme, opatríme kritickým poznámkovým aparátom a edujeme spolu s vedeckými štúdiami, ktoré oboznámia čitateľov s kontextom vzniku a používania týchto prameňov vo svojej dobe.

Spájame odborníkov

Náš tím (stáli členovia i spolupracovníci) pozostáva z historikov, jazykovedcov, literárnych vedcov, sociolingvistov, archivárov, muzikológov, prosto odborníkov a odborníčok, ktoré si charakter prameňov vyžaduje. Spoluprácou a pravidelnými stretnutiami vytvárame silnú vedeckú komunitu.

Popularizujeme

Naším cieľom nikdy nebolo nechať si výsledky našej práce pre seba. Od samého začiatku sme tak popri archívnom výskume, analýze, edovaní prameňov a publikovaní vytvárali priestor na popularizáciu. A tak vznikol prednáškový cyklus Reči o reči, v rámci ktorého pozývame rôznych odborníkov a odborníčky nielen zo slovenského akademického prostredia.

Publikujeme

V rámci našej série Monumenta Linguae Slovacae nájdete pramenné edície a monografie. Okrem toho však publikujeme odborné štúdie, vedecké a popularizačné články v rôznych periodikách či zborníkoch.