POPULARIZÁCIA

PROMÓCIA EDÍCIE
MONUMENTA LINGUAE SLOVACAE, VOL. VIII.

Dňa 6. septembra 2023 sa o 18:00 konala promócia ôsmeho dielu edície Monumenta Linguae Slovacae, ktorý je venovaný slovenským listom Anny Márie Horvát-Stančičovej de Gradec z 18. storočia. Prezentácia knihy sa konala v Kaštieli a letohrádku Dardanely v Markušovciach. Knihu predstavili jej autori a editori Vladimír Olejník, Martin Homza a Radka Palenčárová. Podujatie organizovalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

PREDNÁŠKOVÝ CYKLUS

REČI O REČI

Od novembra 2021 organizujú riešitelia projektu – Mgr. Peter Benka, PhD. a Mgr. Ivana Lukáč Labancová, PhD. – prednáškový cyklus pod názvom Reči o reči, ktorý tematicky reflektuje vedecký záujem riešiteľov o vernakulárne jazyky v kontexte kultúrnych a sociálnych dejín raného novoveku.

Cieľom prednáškového cyklu je predstaviť študentom histórie, ale aj širokej verejnosti tému jazyka z pohľadu jazykovedných, sociolingvistických, literárnych, filozofických, etnologických, antropologických i historických perspektív výskumu.

V roku 2021 sme organizovali v rámci cyklu dve online prednášky. Prvou bola prednáška doc. Mgr. Heleny Tužinskej, PhD. z Katedry etnológie a antropológie na tému Ako platíme za ískanie rečou?, v ktorej poskytla antropologický pohľad na vznik a vývoj jazyka. Druhá prednáška bola zase venovaná historickej a sociolingvistickej perspektíve jazyka a viedli ju organizátori prednáškového cyklu, Dr. Peter Benka, Dr. Stanislava Kuzmová a Mgr. Ivana Labancová.

Nasledujúce dve prednášky boli venované jazykovedným aspektom jazyka a zazneli v podaní dvoch renomovaných jazykovedkýň. Doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., riaditeľka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied hovorila o prítomnosti germanizmov v slovenských nárečiach a Dr. hab. Magdalena Majdak, prof. a vedúca Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i XVIII wieku Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk prezentovala tému kľúčových slov v barokovej poľštine a digitálnych databáz poľského jazyka.

Piata prednáška patrila Dr. Cristianovi Gasparovi zo Central European University vo Viedni, ktorý študentov voviedol do multilingválneho prostredia v Sedmohradsku v 17. storočí.
V rámci šiestej prednášky Dr. Pavlina Rychterová z Institut fur Mittelalterforschung Osterreichische Akademie der Wissenschaften vo Viedni ozrejmila viacjazyčnosť a jej vývoj v elitnom prostredí počas husitskej reformácie.