PROJEKT SLOVACIKÁ

STRUČNE O PROJEKTE


SLOVENSKÉ TEXTY PREDSPISOVNÉHO OBDOBIA

Projekt Slovenské texty predspisovného obdobia vznikol pri Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Tím pod vedením prof. Martina Homzu tvoria odborníci na slovenské dejiny, dejiny a vývin slovenského jazyka a dejiny literatúry. Na tomto interdisciplinárnom základe skúmame počiatky a vývoj slovenskej písomnej kultúry v ranom novoveku, teda v kontexte procesov ako reformácia, protireformácia/rekatolizácia či centralizácia a formovanie moderného štátu. Hlavnou úlohou projektu je skúmané texty postupne zverejňovať nielen formou knižnej edície, ale aj v dostupnej online databáze.

NAŠE


ciele

Naším cieľom je pokračovať tam, kde pred polstoročím podobné projekty  skončili. Zároveň ale geograficky aj chronologicky rozširujeme záber výskumu. Ťažiskom nášho bádania sa na začiatok stalo dnešné východné Slovensko (historické Horné Uhorsko), oblasť charakterizovaná veľkou rôznorodosťou. Rozvinutá mestská kultúra (Košice, Prešov, Bardejov, Levoča, Kežmarok, Gelnica a ďalšie), prítomnosť významných šľachtických rodov (Turzo, Rákoci, Tököli, Horváth-Stančič, Berzevici, Sirmay a iné), v cirkevnej sfére činnosť hneď viacerých konfesií, koexistencia niekoľkých etnických skupín. To všetko tvorí dobré predpoklady pre výskum používania slovenčiny v rôznych spoločenských a kultúrnych kontextoch.

NAŠa


podpora

Naše úsilie bolo podporené Agentúrou pre podporu vedy a výskumu prostredníctvom nasledovných grantov:

Grant č. APVV-16-0374: „Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 – 1780).“(realizovaný v rokoch 2017 – 2021)

Grant č. APVV-20-0598: “Úloha slovenčiny v Uhorsku v ranom novoveku.” (realizovaný od roku 2021