NAŠA ČINNOSŤ

2


PROJEKTY

15


PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOV

10


SYMPÓZIÍ, KONFERENCIÍ A PREDNÁŠOK

14


SPOLUPRACUJÚCICH ODBORNÍKOV

Naše aktivity v skratke


Na čom všetkom pracujeme?

Hľadáme slovacikálne texty

Ešte aj dnes sa v slovenských i zahraničných archívoch nachádzajú nedostatočne popísané archívne fondy, a tak je častokrát našou úlohou niektoré z nich pracne prechádzať a slovacikálne texty vyslovene hľadať. Tešíme sa však aj úžasnej spolupráci s viacerými archívmi, bez ktorej by často realizácia projektu nebola možná.

Analyzujeme pramene

Nateraz nie je možné každý nájdený slovacikálny prameň edovať, preto výber prameňov podlieha rôznym kritériám, časovým, technickým, personálnym a iným. K prameňom však pristupujeme interdisciplinárne, pretože len tak dokážeme na ne podať komplexný pohľad. K spolupráci prizývame vždy odborníkov na konkrétny žáner prameňa.

Edujeme pramene

Nájdené, vyselektované a analyzované slovacikálne texty, ktoré vznikli do roku 1800, následne transliterujeme, opatríme kritickým poznámkovým aparátom a edujeme spolu s vedeckými štúdiami, ktoré oboznámia čitateľov s kontextom vzniku a používania týchto prameňov vo svojej dobe.

Spájame odborníkov

Náš tím (stáli členovia i spolupracovníci) pozostáva z historikov, jazykovedcov, literárnych vedcov, sociolingvistov, archivárov, muzikológov, prosto odborníkov a odborníčok, ktoré si charakter prameňov vyžaduje. Spoluprácou a pravidelnými stretnutiami vytvárame silnú vedeckú komunitu.

Popularizujeme

Naším cieľom nikdy nebolo nechať si výsledky našej práce pre seba. Od samého začiatku sme tak popri archívnom výskume, analýze, edovaní prameňov a publikovaní vytvárali priestor na popularizáciu. A tak vznikol prednáškový cyklus Reči o reči, v rámci ktorého pozývame rôznych odborníkov a odborníčky nielen zo slovenského akademického prostredia.

Publikujeme

V rámci našej série Monumenta Linguae Slovacae nájdete pramenné edície a monografie. Okrem toho však publikujeme odborné štúdie, vedecké a popularizačné články v rôznych periodikách či zborníkoch.