Konferencie

Sympózium Spišská Kapitula, 30. januára - 2. februára 2018

V dňoch 30. januára – 2. februára 2018 sa na Spišskej Kapitule konalo vedecké sympózium, na ktorom sa okrem členov riešiteľského tímu zúčastnili a zástupcovia spolupracujúcich archívnych inštitúcií a bádatelia zo slovenska a zo zahraničia. Zúčastnení odborníci vo svojich vystúpeniach zhodnotili aktuálny stav bádania nad problematikou slovenských textov predspisovného obdobia v Hornom Uhorsku (P. Benka o Šariši v ranom novoveku, M. Homza a N. Labancová o Spiši, P. Žigo o otázkach prepisu a jazykového charakteru). Účastníci pracovného stretnutia spresnili miesta ďalšieho výskumu, spôsob, metodologické rámce i časové horizonty jednotlivých etáp bádania a spracovania slovenských textov predspisovného obdobia. Prepojili sa požiadavky grantového výskumu s praktickými bádateľskými možnosťami v jednotlivých archívoch. Zároveň sa vyriešili viaceré praktické otázky – názov edície a zásady prepisu.

Menu