PUBLIKAČNÉ VÝSTUPY

PETER BENKA: Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín. In: Historický časopis, roč. 66, 2018, č. 1, s. 27 – 54.

PETER BENKA: V reči ľudu : Jazykové aspekty reformácie na príklade mesta Bardejov v 16. a 17. storočí. In: Reformácia v strednej Európe, vol. 2. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 654-672.

MARTIN HOMZA: Niečo o Danišovi, ale hlavne k otázke prečo sa čeština tak ľahko udomácňovala medzi Slovákmi od stredoveku? In: Byzantinoslovaca : zborník k životnému jubileu profesora Miroslava Daniša, roč. 7. Bratislava : Katedra všeobecných dejín, 2020, s. 72-85.

PETER BENKA: Mestská komunita a rôznosť konfesií Bardejov v polovici 17. storočia. In: Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, s. 311-334.

MARTIN HOMZA: Slovenská kopijnícka prísaha v najstaršom kongregačnom protokole Malej stolice z rokov 1587 – 1646. In: MICHAL MATERNÝ (ed.). 780. výročie spišských kopijníkov – vedecký zborník. Levoča : Polypress Levoča spol. s r.o., 2023, s. 49 – 55.

MARTIN HOMZA: Three Unexplored 18th Century Descriptions of the Region of Gemer in Slovak and One Native of Gemer, Ladislav Bohuslav Bartolomeides.

In: MICHAL AUGUSTOVIČ – DÁVID RAŠKA (ed.). Gothic Route – Crossroad of Cultures and Heritage. Rožňava : Občianske združenie Gotická cesta, 2024, s. 14 – 31.