Publikačné výstupy

Monografie

Štúdie

Peter Benka: Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín. In: Historický časopis, roč. 66, 2018, č. 1, s. 27 – 54.

Menu