Kontakty

Kontaktné údaje pracoviska:

Katedra slovenských dejín
Šafárikovo námestie 6
811 02 Bratislava, Slovensko

Kontaktné údaje zodpovedného riešiteľa projektu:

prof. Martin Homza, Dr.
martin.homza@uniba.sk